بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دفتر معاونت آموزشی دفتر معاونت آموزشی

اعضای دفتر:

دکتر حسین عارفی(معاون آموزشی)

شماره تماس دفتر :

61114523

دفتر معاونت تحصیلات تکمیلی دفتر معاونت تحصیلات تکمیلی

اعضای دفتر:

دکتر فرشاد حکیم پور(معاون تحصیلات تکمیلی)

شماره تماس دفتر :

61114520