بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

اعضای دفتر:

دکتر مهدی حسنلو(معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی)

شماره تماس دفتر :

61114525

61114261