نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از رساله دکترای GIS با عنوان مکانیابی حسگرها در شبکه های حسگر بی سیم

عنوانمکانیابی حسگرها در شبکه های حسگر بی سیم

دانشجو: سرکار خانم مهندس مینا خالصیان

استاد راهنما: جناب آقای دکتر دلاور 

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 24 بهمن 95 ساعت  17:00