نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد در گرایش فتوگرامتری

عنوان: اندازه گیری و ارزیابی حجم توده جابجا شده ناشی از زمین لغزش با استفاده از تاویر سنجنده ISPRS5 بدون استفاده از نقاط کنترل زمینی

دانشجو: جناب آقای مهندس رضا نژادی

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر عزیزی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: دوشنبه 30 آذر 94 ساعت 15:15