نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور با عنوان امکان سنجی وقوع آنومالی در سریهای زمانی هواویزها در محدوده زمانی وقوع زلزله های بزرگ با استفاده از داده های ماهواره ای MODIS

عنوان: امکان سنجی وقوع آنومالی در سریهای زمانی هواویزها در محدوده زمانی وقوع زلزله های بزرگ با استفاده از داده های ماهواره ای MODIS

دانشجو: سرکار خانم مهندس فاطمه جهانی 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر آخوندزاده هنزائی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: چهارشنبه 30 تیر 95 ساعت  16:00 سالن شورا