نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان استخراج اطلاعات ترافیکی مبتنی بر اطلاعات مکانی داوطلبانه

عنواناستخراج اطلاعات ترافیکی مبتنی بر اطلاعات مکانی داوطلبانه

دانشجو: جناب آقای مهندس وحید شکری

استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی عباسپور

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 10 شهریور 95 ساعت  16:00