نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان پردازش پرسشهای بر مبنای روابط مکانی در موتورهای جستجو

عنوانپردازش پرسشهای بر مبنای روابط مکانی در موتورهای جستجو

دانشجو: جناب آقای مهندس احسان حمزه ئی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر حکیم پور

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 23 شهریور 95 ساعت  18:00