نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکترای ژئودزی با عنوان بازیابی میدان ثقل با استفاده از مشاهدات خوشه ماهواره

عنوان: بازیابی میدان ثقل با استفاده از مشاهدات خوشه ماهواره

دانشجو: جناب آقای مهندس محمدرضا سیف

استاد راهنما: جناب آقای دکتر شریفی

تاریخ دفاعیه: 30 بهمن 95 ساعت  8:00