بخش های دانشکده بخش های دانشکده

هیأت رئیسه دانشکده هیأت رئیسه دانشکده

 

ریاست دانشکده

دکتر عبدالرضا صفری

معاون آموزشی
و تحصیلات تکمیلی

دکتر مهدی حسنلو

معاون پژوهشی 

دکتر محمد سعادت سرشت