بخش های دانشکده بخش های دانشکده

هیأت رئیسه دانشکده هیأت رئیسه دانشکده

 

ریاست دانشکده

دکتر عبدالرضا صفری

معاون آموزشی

دکتر حسین عارفی

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر فرشاد حکیم پور