بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

« بازگشت

پردازش تصاویررقومی

نام درس پردازش تصاویررقومی
کد درس 8103204
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز