بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

« بازگشت

سیستمهای اطلاعات جغرافیایی زمان

نام درس سیستمهای اطلاعات جغرافیایی زمان
کد درس 8103224
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز