بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

« بازگشت

تلفیق سنجش ازدوروسیستمهای اطلاعات مکانی

نام درس تلفیق سنجش ازدوروسیستمهای اطلاعات مکانی
کد درس 8103272
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز