بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 21 - 32 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
سنجش از دور غیر فعال 8103011 3 01 محمدرضا سراجیان مارالان ( - ) 1395/03/18 | 14:00 - 17:00
سنجش ازدورکاربردهای پیشرفته 8103247 3 01 محمدرضا سراجیان مارالان هرهفته شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1395/03/25 | 08:30 - 12:00
طراحی وپیاده سازی سیستمهای اطل 8103271 3 01 فرشاد حکیم پور هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:30) 1395/03/25 | 08:30 - 12:00
فتوگرامتری 4 8103119 2 01 علی عزیزی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/30 | 09:00 - 12:00
فتوگرامتری رقومی 8103165 3 01 فرهاد صمدزادگان هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/26 | 08:30 - 12:00
فتوگرامتری رقومی پیشرفته 8103185 3 01 فرهاد صمدزادگان هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/19 | 08:30 - 12:00
فتوگرامتری صنعتی 8103419 3 01 محمد سعادت سرشت هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/03/18 | 08:30 - 12:00
کاداستر1 8103047 2 01 محمودرضا دلاور هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1395/03/27 | 14:00 - 17:00
محاسبات هوشمند در سنجش از دور 8103414 3 01 مهدی آخوندزاده هنزایی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/04/01 | 14:00 - 17:00
مدیریت زمین وسیستمهای اطلاعات 8103231 3 01 محمودرضا دلاور هرهفته شنبه (08:30 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00) 1395/03/26 | 08:30 - 12:00
مدل سازی رقومی زمین در سنجش از دور 8103022 3 01 حسین عارفی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/23 | 14:00 - 17:00
مدل سازی هندسی تصاویر ماهواره ای 8103003 3 01 علی عزیزی هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:30) 1395/03/26 | 14:00 - 17:00
نمایش 21 - 32 از 32 نتیجه
از 2