بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

« بازگشت

برنامه سازی کامپیوتری پیشرفته

نام درس برنامه سازی کامپیوتری پیشرفته
کد درس 8103124
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز