بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

« بازگشت

تشخیص الگوی پیشرفته

نام درس تشخیص الگوی پیشرفته
کد درس 8103238
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز