بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آخرین موضوعات تحقیقاتی درفتوگر 8103274 3 01 محمد سعادت سرشت هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00) 1395/04/02 | 08:30 - 12:00
آنالیز تابعی وتئوری تقریب 8103418 3 01 عبدالرضا صفری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/25 | 14:00 - 17:00
برنامه سازی کامپیوتری پیشرفته 8103124 3 01 فرشاد حکیم پور هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/30 | 14:00 - 17:00
پردازش تصاویررقومی 8103204 2 01 مهدی آخوندزاده هنزایی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/17 | 14:00 - 17:00
تحلیل های مکانی پیشرفته 8103056 3 01 رحیم علی عباسپور هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1395/04/01 | 08:30 - 12:00
تشخیص الگوی پیشرفته 8103238 3 01 مهدی آخوندزاده هنزایی هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) 1395/03/19 | 14:00 - 17:00
تعیین ژئوئیدوکوازی ژئوئیددرعصر 8103409 3 01 علیرضا آزموده اردلان هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) 1395/03/19 | 08:30 - 12:00
تکنیکهای اندازه گیری در نقشه برداری 8103425 3 01 محمد سعادت سرشت هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) 1395/03/29 | 14:00 - 17:00
.تلفیق داده ها 8103276 3 01 فرهاد صمدزادگان هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1395/03/23 | 08:30 - 12:00
تلفیق سنجش ازدوروسیستمهای اطلاعات مکانی 8103272 3 02 پرهام پهلوانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1395/04/02 | 14:00 - 17:00
تئوری تقریب وسریهای زمانی 8103178 3 01 عبدالرضا صفری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/18 | 14:00 - 17:00
جزر و مد و جریانهای دریایی 8103424 3 01 علیرضا آزموده اردلان هرهفته یک شنبه (09:00 - 12:00) 1395/03/17 | 14:00 - 17:00
خدمات مکان مبنا 8103075 3 01 رحیم علی عباسپور هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1395/03/18 | 08:30 - 12:00
راهسازی 8103012 2 01 عباس عابدینی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/26 | 08:00 - 12:00
سیستمهای اطلاعات جغرافیایی زمان 8103224 3 01 محمودرضا دلاور هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00) 1395/03/19 | 14:00 - 17:00
سیستمهای رفرانس درژئودزی 8103413 3 01 علیرضا آزموده اردلان هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) 1395/04/02 | 08:30 - 12:00
سمینار کارشناسی ارشد 8103189 2 02 محمدرضا سراجیان مارالان هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) 1395/03/31 | 08:30 - 12:00
سمینار کارشناسی ارشد 8103189 2 01 حسین عارفی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/31 | 14:00 - 17:00
سنجش از دور 8103268 3 01 محمدرضا سراجیان مارالان هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) 1395/03/19 | 09:00 - 12:00
سنجش ازدوربرای کاربردهای هیدرو 8103249 3 01 مهدی حسنلو هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/04/01 | 14:00 - 17:00
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2