بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

« بازگشت

سیستمهای رفرانس درژئودزی

نام درس سیستمهای رفرانس درژئودزی
کد درس 8103413
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز