بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

« بازگشت

آنالیز تابعی وتئوری تقریب

نام درس آنالیز تابعی وتئوری تقریب
کد درس 8103418
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز