بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

اردوی عملیاتی کارآموزی

نام درس اردوی عملیاتی کارآموزی
کد درس 8103002
تعداد واحد 4
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز