بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

استاتیک و مقاومت مصالح

نام درس استاتیک و مقاومت مصالح
کد درس 8103108
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز