بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

اصول مدیریت

نام درس اصول مدیریت
کد درس 8103126
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز