بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

(DTM)مدلسازی رقومی زمین

نام درس (DTM)مدلسازی رقومی زمین
کد درس 8103214
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز