بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

GIsمدیریت داده هاوکاربردهای

نام درس GIsمدیریت داده هاوکاربردهای
کد درس 8103229
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز