بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

اصول طراحی ومدیریت پایگاه داده

نام درس اصول طراحی ومدیریت پایگاه داده
کد درس 8103236
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز