بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

اصول ساختاری رایانه وشبکه های

نام درس اصول ساختاری رایانه وشبکه های
کد درس 8103260
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز