بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

اقتصادمهندسی

نام درس اقتصادمهندسی
کد درس 8103139
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز