بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

ارتفاع سنجی ماهواره ای

نام درس ارتفاع سنجی ماهواره ای
کد درس 8103427
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز