Departments Departments

Academic Staff Academic Staff

Mahmoud Reza Delavar

Mahmoud Reza Delavar

Mahmoud Reza Delavar    (FA Page)

Professor
Contact Number: 61114257
Room: -
Email: 

Compilation BooksNational ArticlesInternational ArticlesNational ConferencesInternational Conferences
FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
مدلسازی توسعه شهری با استفاده از تلفیق الگوریتم‌های خودکاره‌های سلولی، فازی و ژنتیک M.S
بررسی ساختارهای مختلف داده در سیستم های اطلاعات مکانی M.S
بررسی کیفیت اطلاعات در تحلیل الگوریتم خوشه بندی داده کاوی مکانی M.S
پیش بینی آلودگی هوا با استفاده از داده کاوی مکانی M.S
بهینه سازی طرح تخلیه پویا برای مدیریت بحران در محیط های شهری M.S
طراحی و ایجاد یک سیستم مجسم سازی کاداستر سه بعدی تحت وب M.S
تسهیل تهیه طرحهای توسعه شهری با بررسی تاثیر قیمت املاک به کمک سیستم های اطلاعات مکانی M.S
مکان یابی بهینه پیشخوانهای الکترونیکی شهرداری با استفاده از روش محاسبات دانه ای M.S
مدلسازی جبری حرکت در یک شبکه با استفاده از استنتاج مکانی کیفی M.S
انتخاب مسیر بهینه خطوط راه آهن با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (GIS) M.S
مسیریابی بهینه چند معیاره برای راننده در محیط شهری با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک و تهاجم گیاهان هرز تلفیق شده با فازی و شبکه عصبی مصنوعی
طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مکانی براساس الگوریتم ژنتیک جهت تعیین مسیر بهینه درون شهری M.S
تهیه نقشه آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر تهران با استفاده از تئوری محاسبات دانه‌ای M.S
بهینه سازی تهیه نقشه 500: اکاداستر به روش فتوگرامتری در ایران با تاکید برمدلسازی منطقه مرده (Dcad Area) M.S
مسیریابی بهینه خطوط لوله گاز به کمک سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) M.S
مدیریت و مدلسازی عـدم قطعیت مکانـی در سیستمهای اطلاعـات مکانی (GIS) M.S
مدل سازی انتشار خطاها در تجزیه و تحلیل همپوشی در سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) M.S
برآورد آسیب پذیری لرزه ای در تهران با استفاده از سیستمهای اطلاعات م�انی ( GIS) M.S
برآورد آسیب پذیری لرزه ای در تهران با استفاده از سیستمهای اطلاعات مکــانــی (GIS) M.S
طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مکانی همراه جهت ممیزی املاک شهری M.S
طراحی و مدلسازی سیستم اطلاعات مکانی-زمانمند M.S
طراحی، پیاده سازی و پیش بینی مدل تغییر کاربری اراضی با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی بر مبنای روش نوروفازی مطالعه موردی : شهر سنندج M.S
ارزیابی تصاویر فضایی با قدرت تفکیک بالا به منظور تهیه نقشه های بزرگ مقیاس از دیدگاه فتوگرامتری مطالعه موردی: تصویر پانکروماتیک ژئوآیکونوس ایران
تجزیه و تحلیل حساسیت و عدم قطعیت مکانی در مسیریابی چندمعیاره M.S
مدلسازی داده های زمانمند در سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) M.S
مسیریابی کاربرپسند با استفاده از داده های ترافیک زمانمند، تصادفی و آنی Ph.D
بررسی مسیریابی پویا در سیستم های امدادرسانی شهری با استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی M.S
سامانۀ مکانﯾﺎبی در محیط ﺑﺴﺘﻪ مبتنی برفن انگشتﻧﮕﺎرﻯ مکانی امواج شبکه محلی ﺑﻲسیم M.S
مدل سازی اشیاء متحرک در یک سیستم اطلاعات مکانی زمانمند تحت شرایط عدم قطعیت M.S
ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای شهر تهران با به �ارگیری مدلهای فازی شهودی M.S
ارزیابی آسیب پذیری لرزه‌ای شهر تهران با به کارگیری مدلهای فازی شهودی M.S
بررسی نقش سیستم های اطلاعات مکانی در مدیریت ناوبری هوایی M.S
ارائه سیستم هشدار دهنده و حامی امداد رسانی جهت مدیریت سوانح ریلی با استفاده از تلفیق GIS و GPS M.S
بررسی تحلیل طراحی شهری با تاکید بر مدلسازی ترافیک با استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی GIS M.S
بررسی خط تولید نقشه های 1:25000 پوششی �شور، نحوه طراحی پایگاه توپوگرافی ملی(NTDB) و اتوماسیون در خط تولید سازمان نقشه برداری �شور M.S
زیر ساختارهای اطلاعات مکانی M.S
بررسی بهنگام بودن نقشه های کاداستر شهری با استفاده از تلفیق سنجش از دور و GIS M.S
ارزیابی ریسک لرزه ای شهرتهران با بکارگیری تئوریهای عدم قطعیت شهود (Dempster- Shafer) و زبر (Rough Set) M.S
ارزیابی آسیب پذیری لرزه‌ای شهر تهران با استفاده از تلفیق تئوری مجموعه‌های زبر و محاسبات دانه‌ای M.S
ساختـار منطقی تحلیل هـای مکانـی اشیـاء متحرک با استفــاده از ساختـارهای جبری M.S
ابزاری ریاضی برای توسعه تحلیل های مکانی دو بُعدی به بُعدهای بالاتر
مسیریابی بهینه خطوط لوله نفت وگازبه کمک سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) M.S
بهینه سازی تخصیص فضای مراکز خدماتی شهری با استفاده از دیاگرام های ورونوی مقید M.S
شبیه سازی راه یابی با استفاده از مدل عامل (agent) (مطالعه موردی: در شرایط آتش سوزی ساختمان) M.S
ترکیب اطلاعات مکانی با استفاده از تئوری استدلال شهودی برای ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای شهر تهران M.S
Multiple Land Use Change Modeling Using Classification and Regression Tree and Multivariate Adaptive Regression Spline M.S
مدلسازی تغییرات کاربری اراضی چندگانه با استفاده از درخت تصمیم گیری و رگرسیون و رگرسیون چند متغیره تطبیقی اسپلاین M.S
تلفیق سیستمهای فتوگرامتری رقومی و سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) در یک خط تولید نقشه رقومی M.S
بررسی انتشار عدم قطعیت و تعیین آن در نقشه آسیب پذیری لرزه ای شهر تهران با استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی M.S
کاربرد سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) در مکانیابی شبکه های مخابراتی (یگانهای نظامی) M.S
طراحی و پیاده سازی یک روش کمترین مربعات به منظور استخراج داده های رقومی زمین با استفاده از تصاویر ماهواره اسپات M.S
طراحی و پیاده سازی یک روش --- کمترین مربعات به منظور استخراج داده های رقومی زمین با استفاده از تصاویر ماهواره اسپات M.S
توسعه الگوریتم مسیریابی مقید به شیوه سواری اشتراکی در سیستم اطلاعات مکانی M.S
کاربرد نظریه ترکیب اطلاعات در مدیریت بحران M.S
ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر تهران با استفاده از عملگرهای انتگرال فازی M.S
شبیه سازی ترافیک بزرگراهی بر اساس روش چند عاملی در سیستم اطلاعات مکانی M.S
طراحی و ایجاد یک سیستم اطلاعات مکانی (GIS) برای کمک به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر M.S
مکان گزینی مخازن ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی بوسیله سیستم های استنتاج فازی و تصمیم گیری چند معیاره در محیطGIS M.S
طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مکانی زمانمند (TGIS) M.S
مدلسازی ارتباطات مکانی زمانی در سیستمهای بافت آگاه شهری Ph.D
بررسی و پیاده سازی روش های به اشتراک گذاری اطلاعات در یک زیرساخت محلی اطلاعات مکانی (مطالعه موردی: سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان اوقاف و امور خیریه) M.S
نقش سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) در مدیریت تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن M.S
بهینه سازی شبکه امداد و نجات جاده ای(مطالعه موردی: استان تهران) M.S
پایش تخلفات ساختمانی با استفاده از یک سیستم اطلاعات مکانی چهار بعدی زمانمند M.S
توسعه ی سامانه ی هوشمند ارزیابی مکانی-زمانی خطرپذیری شبکه ی راه های برون شهری M.S
مدیریت و مدلسازی سیستمهای حوادث و اتفاقات در شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) M.S
مطالعه قواعد مکانی محلی ایجادکننده شهرها
ایجاد چهارچوب مفهومی زیر ساختار ملی اطلاعات مکان مرجع ایران M.S

No Labratory Were Found.
No Labratory Were Found.
Lesson Name
 
No Lesson Were Found
Lesson Name Lesson Code Unit Lesson Group Lesson Present Time Exam Time Offered Lesson Term
No Lesson Were Found
Showing 0 results.