بخش های دانشکده بخش های دانشکده

قطب مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی قطب مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی

اهداف کلی این قطب، را میتوان راستای محورهای ذیل بیان نمود:

1- گسترش تحقیقات در زمینة مهندسی نقشه برداری و کاربرد آن در مقابله با سوانح و بلایای طبیعی در کشور از طریق شناسائی توانائیهای علمی و تخصصی مرتبط در کشور و هدایت تلاشها و اقدامات پراکندة علمی در جهت تدوین بخش مهندسی نقشه برداری استراتژی جامع مقابله با سوانح و بلایای طبیعی

2- گسترش ارتباطات ملی و بینالمللی و بین رشته های در راستای مقابله با سوانح طبیعی و ایجاد شبکة ملی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی و اتصال آن به شبکه های بین المللی مشابه به منظور تبادلات علمی و دستیابی به آخرین تجربیات در زمینه بکارگیری مهندسی نقشه برداری در مقابله با سوانح طبیعی

3- ایجاد سیستمهای کاربردی، نرم افزاری و سخت افزاری و نیز توسعه الگوریتم در مهندسی نقشه برداری با هدف کمک به مهندسی بحران در مقابله با سوانح

4- تقویت فعالیتهای علمی و تجهیزاتی گروه مهندسی نقشه برداری و سایر گروههای علمی دارای استعداد مشابه، با ایجاد دورههای آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت مرتبط با اهداف قطب

5- برگزاری کارگاه‎های تخصصی و کنفرانس های ادواری و بین رشته های در زمینه اهداف قطب

 به اختصار این قطب علمی هدف خود را ایجاد توسعة علمی و کاربردی در زمینة مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی دانسته و در این راستا تا کنون نیز با پذیرفتن طرحهای پژوهشی خارج از دانشکدة فنی و دانشگاه تهران این هدف را بطور عملی به اثبات رسانده است.

 

آدرس وب سایت قطب علمی :

http://sureng.ut.ac.ir/coe-sur-faculty