بخش های دانشکده بخش های دانشکده

مدیر بخش ها مدیر بخش ها


مدیر فتوگرامتری
دکتر فرهاد صمدزادگان

مدیر هیدروگرافی
دکتر محمد علی شریفی

مدیر سنجش از دور
  دکتر حسین عارفی

مدیر سیستم‎های اطلاعات مکانی
  دکتر فرید کریمی پور