بخش های دانشکده بخش های دانشکده

تاریخچه دانشکده تاریخچه دانشکده

 کمبود شدید مؤسسات‌ آموزشی‌ رشته‌ مهندسی‌ نقشه‌‌برداری‌ در سطح‌ کشور از یک‌ سو و نیاز روزافزون‌ جامعه‌ به‌ نیروی‌ انسانی‌ متخصص‌ در این‌ رشته‌ از سوی‌ دیگر، موجب‌ شد‌ تا در سال‌ 1367 با عنایت‌ به‌ جایگاه‌ و نقش‌ ویژه‌ پردیس دانشکده های‌ فنی‌ دانشگاه‌ تهران‌ در ارائه‌ خدمات‌ آموزش‌ فنی‌ به‌ جوانان‌ این‌ مرز و بوم‌، سنگ‌ بنای‌ گروه‌ مهندسی‌ نقشه‌ برداری‌ در آن‌ گذاشته‌ شود. رشد و گسترش‌ کمی‌ و کیفی‌ این‌ گروه‌، بخصوص‌ در زمینه‌‌‌های کادر هیأت‌ علمی‌، تجهیزات، تأسیس‌ دوره‌‌‌های کارشناسی‌ ارشد و دکتری‌ در گرایش‌های‌ تابعه‌ این‌ رشته‌ و همچنین‌ بررسی‌ آمار و ارقام‌ فارغ‌ التحصیلان‌ آن‌ در قبولی‌ آزمون‌های‌ مقاطع‌ عالیه‌ تحصیل‌ و همین‌طور تصدی‌ پست‌های‌ کلیدی، همگی‌ باعث‌ شده‌اند که‌ در حال‌ حاضر دانشکده مهندسی‌ نقشه‌‌برداری‌ و اطلاعات مکانی پردیس دانشکده های‌ فنی‌ دانشگاه‌ تهران،‌ بعنوان‌ یک‌ دانشکده شاخص‌ و بارز در سطح‌ جامعه‌ فنی‌ مطرح‌ شود و نقشی‌ کلیدی‌ و عمده‌ در تربیت‌ کادر متخصص‌ نقشه‌ برداری‌ مورد نیاز کشور ایفا نماید.