بخش های دانشکده بخش های دانشکده

لیست کارکنان لیست کارکنان

 

نام نام خانوادگی  تلفن محل کار پست سازمانی آدرس پست الکترونیکی
فاطمه سلیمانی 61114255 کارشناس آموزش  
افشین بشارتی 61114245 مسئول کامپیوتر  
احد بیداقی 61114258 کارشناس تحصیلات تکمیلی  
طاهره پوینده 61114242 مسئول دفتر ریاست دانشکده  pouyandeh@ut.ac.ir
احد بیداقی 61114254 مسئول امور عمومی و آموزش دانشکده  
سیده فریبا عظیمی 61114298 حسابدار دانشکده