بخش های دانشکده بخش های دانشکده

دفتر معاونت تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دفتر معاونت تحصیلات تکمیلی و پژوهشی

اعضای دفتر:

دکتر فرشاد حکیم پور(معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی)

شماره تماس دفتر :

61114520