بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

عباس عابدینی

عباس عابدینی

عباس عابدینی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: 61114501
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
راهسازی 8103012 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/26 | 08:00 - 12:00 ترم دوم 1394
نمایش 1 نتیجه