بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

علیرضا آزموده اردلان

علیرضا آزموده اردلان

علیرضا آزموده اردلان    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61114383
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
غلامعلی ابوالفضل تلاشی در جهت ایجاد یک سرویس ارائه ی مختصات مداری دقیق ماهواره های GPS به کمک شبکه ایستگاه های دائمی GPS موجود درکشور کارشناسی ارشد
صالحیان آزاد تعیین مدل توپوگرافی سطح دریا کارشناسی ارشد
افتخاری امیر پیش بینی بلند مدت جزرومد کارشناسی ارشد
عبادی امیر تعیین مدل تلورویید جدید برای ایران کارشناسی ارشد
غفوریان امیرهوشنگ آنالیز خطاها و دقت های قابل دسترسی در مراحل جمع آوری و پردازش داده‌های هیدروگرافی کارشناسی ارشد
قاسمی خلخالی امین مطالعه تغییرات محور دوران زمین و تاثیر آن بر روی میدان ثقل و سطح آب دریاها کارشناسی ارشد
قره باغی امین مطالعه تغییر شکل سدها از طریق تلفیق مشاهدات ژئودزی زمینی و ماهواره ای کارشناسی ارشد
یوسفی امین محاسبه ارتفاع نرمال در شبکه ترازیابی دقیق ایران کارشناسی ارشد
شورچه بیژن تعیین بخارآب اتمسفر با استفاده از GPS کارشناسی ارشد
حضرتی صومعه بهنام مطالعه جزر و مد پوسته زمین بر‌ اساس تئوری پتانسیل کارشناسی ارشد
توکلی یحیی الله کاربرد مسائل معکوس گراویمتری در مطالعات اکتشاف هیدروکربنی دکتری
کبیرزاده حجت تخمین توپوگرافی کف خلیج فارس با استفاده از داده های ارتفاع سنجی ماهواره ای و پروفیلهای عمق سنجی کارشناسی ارشد
هاشمی فراهانی حسن آنالیز وضعیت جزر و مدی و تهیه نقشه های هم دامنه و هم فاز با استفاده از مشاهدات ماهواره ارتفاع سنجی TOPEX/ POSEIDON کارشناسی ارشد
بیگدلو حمیدرضا مطالعه پتانسیل تولید انرژی الکتریکی از جزر و مد در خلیج فارس و دریای عمان کارشناسی ارشد
زمزم داوود مدلسازی دانسیته پوسته زمین در ایران
اسمعیلی رضا تجزیه و تحلیل تغییر شکل سه بعدی با استفاده از کمیتهای ناوردا کارشناسی ارشد
صنایعی رضا بررسی اعتبار داده های ثقلی دریایی از طریق ارتفاع سنجی ماهواره ای کارشناسی ارشد
عبدالمومن طوسی رضا تحلیل و شبیه سازی الگوریتم تعیین موقعیت در سیستم ناوبری اینرسی به کمک داده های عوارض زمین کارشناسی ارشد
عرب صاحبی رضا تعیین میدان پتانسیل ثقل محلی با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره‌ای مطالعـه خاص: تعییـن میدان ثقل در جـزیـره قشم کارشناسی ارشد
کلانتری رقیه السادات بررسی تغییرات سطح زمین در منطقه فرونشست جنوب تهران با تلفیق داده های گرانی و GPS کارشناسی ارشد
کریمی روح الله مدلسازی محلی میدان ثقل
کریمی روح الله پردازش مشاهـدات ترازیابی دقیق ایران وتعییـن اعداد ژئوپتانسیـلی برای کـل شبکـه کارشناسی ارشد
عبدی روح اله بهبود مدل‌های جزر و مدی با استفاده از ماهواره‌های ارتفاع سنجی و مشاهداتGPS بر روی سکوهای متحرک کارشناسی ارشد
خواجه سامان پایش سطح آب های بسته با استفاده از ارتفاع سنجی ماهواره ای کارشناسی ارشد
یوسفی سیاوش بهبود مدل های جهانی ژئوپتانسیلی با استفاده از مدل های توپوگرافی با قدرت تفکیک بالا کارشناسی ارشد
ذاکری سجاد قابلیت به کارگیری سنسورهای فیبر نوری برای رفتارسنجی سدها کارشناسی ارشد
نبوی سینا طراحی و اجرای اولین DGNSS ملی کارشناسی ارشد
جزائری جونقانی شهرام بازنگری فرمولهای محاسباتی ارتفاع اورتومتریک با استفاده از اعداد ژئوپتانسیل به منظور بهبود دقت کارشناسی ارشد
جعفری عباس بررسی روند تغییرات سطح آب دریای خزر با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره‌ای و تایدگیج‌های ساحلی کارشناسی ارشد
شهبازی عباس مطالعۀ تغییر شکل صفحات تکتونیکی براساس GPS کارشناسی ارشد
حاجی زاده فر عبدالحسین ارزیابی سیستم های تعیین موقعیت در زیر دریا و طراحی یک سیستم تعیین موقعیت ملی در زیردریا کارشناسی ارشد
عسکری عبدالرحیم محاسبه آنومالی های گرانی با استفاده از داده های ارتفاع‌سنجی ماهواره ای برای تعیین عمق سنگ بستر دریا
مصطفائی عبدالرحمان تعیین ارتفاع ارتومتریک در شبکه ترازیابی درجه 1ایران کارشناسی ارشد
صفری هجوم آبادی عبدالرضا مسئله مقـدار مرزی بیضوی تعیین ژئوئیـد با استفـاده از مشاهدات ثقلی زمینی، نجومی و ارتفاع سنجی ماهواره ای
همتی عزیز بکارگیری شناورهای در حال حرکت مجهز به گیرنده های دقیق GPS، به ابزارهایی برای بهبود مدل های جزر و مدی حاصل از ارتفاع سنجی ماهواره ای و تایدگیج های کارشناسی ارشد
محمدی علیرضا مطالعه و پیش بینی تغییرات تراز آب دریای خزر و خطوط ساحلی با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجی ماهوارهای کارشناسی ارشد
سیفی فردین برآورد یک مدل جزرومدی جدید بر پایه ی اطلاعات ماهواره ای و زمینی کارشناسی ارشد
رستمی قاسم مدلسازی چهار بعدی تغییرات لحظه ای سطح دریا در دامنه مکان و زمان مطالعه خاص: سطح متوسط دریا و توپوگرافی سطح دریا در خلیج فارس و دریای عمان کارشناسی ارشد
شجاعی حسن کیاده کامیار ادغـام اطلاعات سنجـنده‌های ماهـواره‌ای مختلف و اطلاعات ژئوفیزیکی به منظور دستیـابی به سطح لحظـه‌ای آب دریا کارشناسی ارشد
یزدان پناه گودرز مدل سازی نویزهای سری های زمانی GPS برای بهبود سیگنال کارشناسی ارشد
ترابی مجید آنالیز طیفی نقطه ای مشاهدات ماهواره ارتفاع سنجی توپکس - پوزایدون به منظور مدلسازی سطح متوسط دریا کارشناسی ارشد
جلیل نژاد مجید ارزیابی مدل های سطح متوسط دریا بر اساس داده های ماهواره های ارتفاع سنجی کارشناسی ارشد
نظری مجید مطالعه فنی و دقیق مرزهای آبی کشور بر اساس قوانین دریایی و توافقنامه های موجود از دیدگاه ژئودزی دریایی کارشناسی ارشد
راحمی محمد ارزیابی فنی پیشنهادات ارائه شده برای رژیم حقوقی دریای خزر کارشناسی ارشد
طوریان محمدجواد مدلسازی جزر و مد در دریای عمان و خلیج فارس با استفاده از داده های ارتفاع سنجی ماهواره ای و تایدگیجهای ساحلی کارشناسی ارشد
رضوانی محمد هادی Calibration of Multibeam Sonar Systems کارشناسی ارشد
گتابی کشتلی محمود طراحی شبکه DGPS به منظور افزایش دقت تعیین موقعیت دریایی در سواحل خلیج فارس و دریای عمان کارشناسی ارشد
باعث مرضیه بررسی و مدلسازی خطای یونسفر به کمک مشاهدات ایستگاههای دامی GPS کارشناسی ارشد
جعفری مرضیه مدل‌سازی دینامیکی تغییرشکل سازه‌ها ‌از طریق ادغام مشاهدات ژئودتیکی و ژئوتکنیکی دکتری
جعفری مرضیه مدلسازی خطای تروپوسفریک برای مشاهدات GPS کارشناسی ارشد
حسینی مصطفی امکان سنجی ادغام اطلاعات ماهواره ای ارتفاع سنجی و گراویمتری در تامین اطلاعات ثقلی مورد نیاز اکتشافات نفتی در دریا کارشناسی ارشد
دلقندی مصطفی مدلسازی خطای انکساریونسفری بر اساس آنالیز سری زمانی مشاهدات ایستگاه‌های دائمی GPS به روش SARIMA کارشناسی ارشد
سهرابی اطهر مصطفی تهیه چارتهای دریائی با استفاده از مختصات 3 بعدی GPS و مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ای کارشناسی ارشد
مولایی مصطفی طراحی مدار ماهواره‌ای بهینه برای ارتفاع سنجی ماهواره‌ای با تاکید بر پایش سطح آبهای بسته و آزاد در منطقه جغرافیایی ایران کارشناسی ارشد
افشـاری پـور مصـطفـی مدلسازی منطقه ای خطای انکسار جوی برای طولیا بهای الکترونیکی کارشناسی ارشد
شیرزایی منوچهر ارائه روشی جدید جهت تعیین موقعیت سه‌بعدی ساختارهای تحت الارضی جهت اکتشافات نفتی کارشناسی ارشد
روفیان نایینی مهدی تحلیل اثرات توام تغییرات درجه حرارت و تحریک نیرویی نیم فضای دولایه ای با رفتار ایزوتروپ جانبی
رؤفیان نائینی مهدی برآورد تانسور کرنش در شبکه ژئودینامیک کشور کارشناسی ارشد
شاه حیدری مهدی مدلسازی میدان ثقل با استفاده از داده های ثقل سنجی زمینی و ماهواره ای (مطالعه موردی : جزیره قشم) کارشناسی ارشد
کاشف مهدی طراحی مشاهدات ژئوذری برای کاربردهای ژئودینامیکی کارشناسی ارشد
مسیب زاده مهدی تعیین توپوگرافی سطح آب در خلیج فارس ودریای عمان از طریق تلفیق مشاهدات CPS و اطلاعات تایدگیج ها کارشناسی ارشد
شیبانی موسی بهبود دقت هندسی مطلق ساید اسکن سونارها کارشناسی ارشد
خزائی ناتاشا تلفیق روش های تحلیلی و عددی برای مطالعه دینامیک حرکت گسل ها کارشناسی ارشد
عبدی ناصر آنالیز مشاهدات ایستگاه دائمی GPS دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
افری نرگس بررسی تغییر شکل سدها از طریق ادغام اطلاعات میکروپئودزی و ابزار دقیق با لحاظ نمودن تغییرات فصلی سطح آب دریاچه پشت سد. کارشناسی ارشد
مهرنگار نوشین محاسبۀ یک مدل ژئوپتانسیلی جدید بر مبنای داده های ماهواره های ارتفاع سنجی و جاذبه ای کارشناسی ارشد
سلمی هادی مطالعه اثرات بار جزر و مدی در سواحل خلیج فارس و دریای عمان کارشناسی ارشد
نعیمی یونس مقایسه روشهای سرشکنی غیرخطی جهت حل مسئله ترانسفورماسیون مختصات 3-بعدی با زوایای دوران بزرگ کارشناسی ارشد
نعیمی یونس مقایسه روشهای سرشکنی غیر خطی جهت حل مسئله ترانسفورماسیون مختصات 3-بعدی با زوایای دوران بزرگ کارشناسی ارشد
نفیسی وهاب مدلسازی تروپوسفر برای مشاهدات سیستم تداخل¬سنجی خطوط مبنای خیلی بلند (VLBI) با استفاده از ردیابی اشعه سه بعدی مستقیم براساس مدل های هواشناسی عددی

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تعیین ژئوئیدوکوازی ژئوئیددرعصر 8103409 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) 1395/03/19 | 08:30 - 12:00 ترم دوم 1394
جزر و مد و جریانهای دریایی 8103424 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 12:00) 1395/03/17 | 14:00 - 17:00 ترم دوم 1394
سیستمهای رفرانس درژئودزی 8103413 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) 1395/04/02 | 08:30 - 12:00 ترم دوم 1394
نمایش 3 نتیجه