بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

فرزانه دادرس جوان

فرزانه دادرس جوان

فرزانه دادرس جوان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61114192
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امینی عمران Toward Optimum Fusion of Thermal Imagery and Visible Data in Classification of Urban Area کارشناسی ارشد

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه