بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

مهدی حسنلو

مهدی حسنلو

مهدی حسنلو    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61114525
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سنجش ازدوربرای کاربردهای هیدرو 8103249 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/04/01 | 14:00 - 17:00 ترم دوم 1394
نمایش 1 نتیجه