بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

Hassan هKarimi

Hassan هKarimi

Hassan هKarimi    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
  • بیوگرافی

School of Information Sciences, University of Pittsburgh