بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

مهدی آخوندزاده هنزایی

مهدی آخوندزاده هنزایی

مهدی آخوندزاده هنزایی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61114522
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پردازش تصاویررقومی 8103204 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/17 | 14:00 - 17:00 ترم دوم 1394
تشخیص الگوی پیشرفته 8103238 3 01 هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) 1395/03/19 | 14:00 - 17:00 ترم دوم 1394
محاسبات هوشمند در سنجش از دور 8103414 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/04/01 | 14:00 - 17:00 ترم دوم 1394
نمایش 3 نتیجه