بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

محمودرضا دلاور

محمودرضا دلاور

محمودرضا دلاور    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61114257
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فروتن احسان مدلسازی توسعه شهری با استفاده از تلفیق الگوریتم‌های خودکاره‌های سلولی، فازی و ژنتیک کارشناسی ارشد
نانلکی آرش بررسی ساختارهای مختلف داده در سیستم های اطلاعات مکانی کارشناسی ارشد
عظیمی آرمان بررسی کیفیت اطلاعات در تحلیل الگوریتم خوشه بندی داده کاوی مکانی کارشناسی ارشد
هاتفی افشار اسماعیل پیش بینی آلودگی هوا با استفاده از داده کاوی مکانی کارشناسی ارشد
پور رحمانی الهام بهینه سازی طرح تخلیه پویا برای مدیریت بحران در محیط های شهری کارشناسی ارشد
حسینی نیا ایمان طراحی و ایجاد یک سیستم مجسم سازی کاداستر سه بعدی تحت وب کارشناسی ارشد
طوسی امیرمحمد تسهیل تهیه طرحهای توسعه شهری با بررسی تاثیر قیمت املاک به کمک سیستم های اطلاعات مکانی کارشناسی ارشد
جلیل زاده شادلویی امین مکان یابی بهینه پیشخوانهای الکترونیکی شهرداری با استفاده از روش محاسبات دانه ای کارشناسی ارشد
قرنی پدرام مدلسازی جبری حرکت در یک شبکه با استفاده از استنتاج مکانی کیفی کارشناسی ارشد
صاحب الزمانی پرستو انتخاب مسیر بهینه خطوط راه آهن با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (GIS) کارشناسی ارشد
پهلوانی پرهام مسیریابی بهینه چند معیاره برای راننده در محیط شهری با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک و تهاجم گیاهان هرز تلفیق شده با فازی و شبکه عصبی مصنوعی
پهلوانی پرهام طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مکانی براساس الگوریتم ژنتیک جهت تعیین مسیر بهینه درون شهری کارشناسی ارشد
صمدی علی نیا حدیث تهیه نقشه آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر تهران با استفاده از تئوری محاسبات دانه‌ای کارشناسی ارشد
حیدری شریف آبادی حسن بهینه سازی تهیه نقشه 500: اکاداستر به روش فتوگرامتری در ایران با تاکید برمدلسازی منطقه مرده (Dcad Area) کارشناسی ارشد
کیاورزمقدم حمید مسیریابی بهینه خطوط لوله گاز به کمک سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) کارشناسی ارشد
تبولی ریحانه مدیریت و مدلسازی عـدم قطعیت مکانـی در سیستمهای اطلاعـات مکانی (GIS) کارشناسی ارشد
عباسپور رحیم علی مدل سازی انتشار خطاها در تجزیه و تحلیل همپوشی در سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) کارشناسی ارشد
آقاطاهر رضا برآورد آسیب پذیری لرزه ای در تهران با استفاده از سیستمهای اطلاعات م�انی ( GIS) کارشناسی ارشد
آقاطاهر رضا برآورد آسیب پذیری لرزه ای در تهران با استفاده از سیستمهای اطلاعات مکــانــی (GIS) کارشناسی ارشد
فضلی زینب طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مکانی همراه جهت ممیزی املاک شهری کارشناسی ارشد
بهرامیان زهرا طراحی و مدلسازی سیستم اطلاعات مکانی-زمانمند کارشناسی ارشد
محمدی ساسان طراحی، پیاده سازی و پیش بینی مدل تغییر کاربری اراضی با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی بر مبنای روش نوروفازی مطالعه موردی : شهر سنندج کارشناسی ارشد
صادقیان سعید ارزیابی تصاویر فضایی با قدرت تفکیک بالا به منظور تهیه نقشه های بزرگ مقیاس از دیدگاه فتوگرامتری مطالعه موردی: تصویر پانکروماتیک ژئوآیکونوس ایران
عرب سعید تجزیه و تحلیل حساسیت و عدم قطعیت مکانی در مسیریابی چندمعیاره کارشناسی ارشد
نادی سعید مسیریابی کاربرپسند با استفاده از داده های ترافیک زمانمند، تصادفی و آنی دکتری
نادی سعید مدلسازی داده های زمانمند در سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) کارشناسی ارشد
پناهی سلطان احمدی سمیه بررسی مسیریابی پویا در سیستم های امدادرسانی شهری با استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی کارشناسی ارشد
اکبری شایان سامانۀ مکانﯾﺎبی در محیط ﺑﺴﺘﻪ مبتنی برفن انگشتﻧﮕﺎرﻯ مکانی امواج شبکه محلی ﺑﻲسیم کارشناسی ارشد
شکری طلا مدل سازی اشیاء متحرک در یک سیستم اطلاعات مکانی زمانمند تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
سیلاوی طلوع ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای شهر تهران با به �ارگیری مدلهای فازی شهودی کارشناسی ارشد
سیلاوی طلوع ارزیابی آسیب پذیری لرزه‌ای شهر تهران با به کارگیری مدلهای فازی شهودی کارشناسی ارشد
بشردوست عابد بررسی نقش سیستم های اطلاعات مکانی در مدیریت ناوبری هوایی کارشناسی ارشد
جندقی علائی عباس ارائه سیستم هشدار دهنده و حامی امداد رسانی جهت مدیریت سوانح ریلی با استفاده از تلفیق GIS و GPS کارشناسی ارشد
شیخ محمدزاده عباس بررسی تحلیل طراحی شهری با تاکید بر مدلسازی ترافیک با استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی GIS کارشناسی ارشد
پهلوان منشاد عبدالسعید بررسی خط تولید نقشه های 1:25000 پوششی �شور، نحوه طراحی پایگاه توپوگرافی ملی(NTDB) و اتوماسیون در خط تولید سازمان نقشه برداری �شور کارشناسی ارشد
دانشپور مقدم علی زیر ساختارهای اطلاعات مکانی کارشناسی ارشد
پیوندی علی اصغر بررسی بهنگام بودن نقشه های کاداستر شهری با استفاده از تلفیق سنجش از دور و GIS کارشناسی ارشد
امیری علیرضا ارزیابی ریسک لرزه ای شهرتهران با بکارگیری تئوریهای عدم قطعیت شهود (Dempster- Shafer) و زبر (Rough Set) کارشناسی ارشد
خامس پناه فاطمه ارزیابی آسیب پذیری لرزه‌ای شهر تهران با استفاده از تلفیق تئوری مجموعه‌های زبر و محاسبات دانه‌ای کارشناسی ارشد
کریمی پور فرید ساختـار منطقی تحلیل هـای مکانـی اشیـاء متحرک با استفــاده از ساختـارهای جبری کارشناسی ارشد
کریمی پور فرید ابزاری ریاضی برای توسعه تحلیل های مکانی دو بُعدی به بُعدهای بالاتر
نقیبی فریدون مسیریابی بهینه خطوط لوله نفت وگازبه کمک سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) کارشناسی ارشد
کریمی فیروزه بهینه سازی تخصیص فضای مراکز خدماتی شهری با استفاده از دیاگرام های ورونوی مقید کارشناسی ارشد
حاجی بابایی لیلا شبیه سازی راه یابی با استفاده از مدل عامل (agent) (مطالعه موردی: در شرایط آتش سوزی ساختمان) کارشناسی ارشد
جهانخواه محسن ترکیب اطلاعات مکانی با استفاده از تئوری استدلال شهودی برای ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای شهر تهران کارشناسی ارشد
احمدلو محمد Multiple Land Use Change Modeling Using Classification and Regression Tree and Multivariate Adaptive Regression Spline کارشناسی ارشد
احمدلو محمد مدلسازی تغییرات کاربری اراضی چندگانه با استفاده از درخت تصمیم گیری و رگرسیون و رگرسیون چند متغیره تطبیقی اسپلاین کارشناسی ارشد
عباسی محمد تلفیق سیستمهای فتوگرامتری رقومی و سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) در یک خط تولید نقشه رقومی کارشناسی ارشد
جهان پیما محمدحسین بررسی انتشار عدم قطعیت و تعیین آن در نقشه آسیب پذیری لرزه ای شهر تهران با استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی کارشناسی ارشد
سهیلی محمدرضا کاربرد سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) در مکانیابی شبکه های مخابراتی (یگانهای نظامی) کارشناسی ارشد
وفادی محمدصادق طراحی و پیاده سازی یک روش --- کمترین مربعات به منظور استخراج داده های رقومی زمین با استفاده از تصاویر ماهواره اسپات کارشناسی ارشد
وفائی محمد صادق طراحی و پیاده سازی یک روش کمترین مربعات به منظور استخراج داده های رقومی زمین با استفاده از تصاویر ماهواره اسپات کارشناسی ارشد
تیموری مریم توسعه الگوریتم مسیریابی مقید به شیوه سواری اشتراکی در سیستم اطلاعات مکانی کارشناسی ارشد
لطفی شهرضا مریم کاربرد نظریه ترکیب اطلاعات در مدیریت بحران کارشناسی ارشد
مرادی میلاد ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر تهران با استفاده از عملگرهای انتگرال فازی کارشناسی ارشد
خالصیان مینا شبیه سازی ترافیک بزرگراهی بر اساس روش چند عاملی در سیستم اطلاعات مکانی کارشناسی ارشد
آذرنیا منوچهر طراحی و ایجاد یک سیستم اطلاعات مکانی (GIS) برای کمک به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر کارشناسی ارشد
زنگنه مهدی مکان گزینی مخازن ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی بوسیله سیستم های استنتاج فازی و تصمیم گیری چند معیاره در محیطGIS کارشناسی ارشد
طالبی مهدی طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مکانی زمانمند (TGIS) کارشناسی ارشد
نیسانی سامانی نجمه مدلسازی ارتباطات مکانی زمانی در سیستمهای بافت آگاه شهری دکتری
بوالحسنی ندا بررسی و پیاده سازی روش های به اشتراک گذاری اطلاعات در یک زیرساخت محلی اطلاعات مکانی (مطالعه موردی: سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان اوقاف و امور خیریه) کارشناسی ارشد
صاحب الزمانی نسیم نقش سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) در مدیریت تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن کارشناسی ارشد
گواهی نعیمه بهینه سازی شبکه امداد و نجات جاده ای(مطالعه موردی: استان تهران) کارشناسی ارشد
خلیلی مقدم نیما پایش تخلفات ساختمانی با استفاده از یک سیستم اطلاعات مکانی چهار بعدی زمانمند کارشناسی ارشد
رشدیه نوید توسعه ی سامانه ی هوشمند ارزیابی مکانی-زمانی خطرپذیری شبکه ی راه های برون شهری کارشناسی ارشد
جعفری هادی مدیریت و مدلسازی سیستمهای حوادث و اتفاقات در شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) کارشناسی ارشد
رضائیان هانی مطالعه قواعد مکانی محلی ایجادکننده شهرها
رضائیان هانی ایجاد چهارچوب مفهومی زیر ساختار ملی اطلاعات مکان مرجع ایران کارشناسی ارشد

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیستمهای اطلاعات جغرافیایی زمان 8103224 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00) 1395/03/19 | 14:00 - 17:00 ترم دوم 1394
کاداستر1 8103047 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1395/03/27 | 14:00 - 17:00 ترم دوم 1394
مدیریت زمین وسیستمهای اطلاعات 8103231 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00) 1395/03/26 | 08:30 - 12:00 ترم دوم 1394
نمایش 3 نتیجه