بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

Michael هHahn

Michael هHahn

Michael هHahn    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
  • بیوگرافی

Professor of Photogrammetry and Remote Sensing, Faculty of Geomatics, Computer Science and Mathematics, Stuttgart University of Applied Sciences, Germany