بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

پرهام پهلوانی

پرهام پهلوانی

پرهام پهلوانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61114524
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تلفیق سنجش ازدوروسیستمهای اطلاعات مکانی 8103272 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1395/04/02 | 14:00 - 17:00 ترم دوم 1394
نمایش 1 نتیجه