بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

Ramon هHanssen

Ramon هHanssen

Ramon هHanssen    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
  • بیوگرافی

Head of Department of Geoscience and Remote Sensing, Delft University of Technology, the Netherlands