بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

محمدرضا سراجیان مارالان

محمدرضا سراجیان مارالان

محمدرضا سراجیان مارالان    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61114515
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمینار کارشناسی ارشد 8103189 2 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) 1395/03/31 | 08:30 - 12:00 ترم دوم 1394
سنجش از دور 8103268 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) 1395/03/19 | 09:00 - 12:00 ترم دوم 1394
سنجش از دور غیر فعال 8103011 3 01 ( - ) 1395/03/18 | 14:00 - 17:00 ترم دوم 1394
سنجش ازدورکاربردهای پیشرفته 8103247 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1395/03/25 | 08:30 - 12:00 ترم دوم 1394
نمایش 4 نتیجه