بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی

محمد علی شریفی

محمد علی شریفی

محمد علی شریفی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61114517
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فروتن احسان آنالیزچند سنجنده ای تغییرات دریاچه ای،مطالعه موردی: حوضه آبریز دریاچه ویکتوریا کارشناسی ارشد
حجتی ملکشاه احمد پایش تغییرات مناطق ساحلی با استفاده از تصاویر راداری کارشناسی ارشد
شهبازی ایدین بررسی روش های تصحیح خطای اتمسفر در تداخل سنجی راداری کارشناسی ارشد
فروغی اسماعیل مدل سازی محلی میدان ثقل با استفاده از توابع پایه شعاعی کروی بهینه
علمی امید یک روش کمک ناوبری به کمک مدل رقومی سطح زمین کارشناسی ارشد
خدابنده امیر برآورد پایدار و کاربرد آن در آنالیز سری های زمانی مختصاتی کارشناسی ارشد
سوری امیرحسین مدل سازی بخار آب اتمسفر و تصحیحات اتمسفری در InSAR کارشناسی ارشد
امجدی پرور بابک بکارگیری الگوریتم MSAA جهت بازسازی میدان ثقل زمین با استفاده از مشاهدات ماهواره ای کارشناسی ارشد
یوسف زاده تقی مدل سازی محلی میدان ثقل با استفاده از اسپلاین های هارمونیک کارشناسی ارشد
سید پور آذر حسین ارایه یک روش تصحیح اتمسفری تصاویر سنجش از دور بر مبنای GPS Radio Occultation کارشناسی ارشد
نساری حسین بررسی روشهای تعیین سیستم مختصات مبنا در شبکه های کنترل جابجایی کارشناسی ارشد
قبادی فر خسرو بازسازی میدان ثقل زمین با استفاده از مشاهدات ماهواره‌های ثقل‌سنجی به روش ROSBOROUGH کارشناسی ارشد
شمشیری رقیه بررسی‎‎ امکان ‎‎بکارگیری روش تداخل‌سنجی راداری‎‎ ‎‎جهت پایش سازه‌های بزرگ . مطالعه موردی: پل دریاچه ی ارومیه کارشناسی ارشد
عرفانی جزی زهره تراکم سازی اطلاعات مداری با بکارگیری روشهای مختلف تلفیق مشاهدات کارشناسی ارشد
رهبر سپیده مقایسه روش‌های مختلف تعیین سطح تصحیح ارتفاع ژئودتیک: مطالعه موردی شهر تهران کارشناسی ارشد
ابوالحسنی سحر بهینه‌سازی زمان‌بندی مشاهدات در شبکه‌های سیستم تعیین موقعیت جهانی با استفاده از الگوریتم مورچگان کارشناسی ارشد
حسینی سیده سمیرا بررسی دقت استخراج پارامترهای هندسی شیب، امتداد و جابجایی در لایه های زمین شناسی با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRSP5 کارشناسی ارشد
رازقی سیده مهدیه ارزیابی نویز سری‌‌‌‌های زمانی شبکه ایستگاه‌‌‌‌های دائمی ‌‌‌‌‌GPS ایران به روش برآورد کمترین مربعات مولفه‌‌‌‌های وریانس کارشناسی ارشد
رزاقی سیده مهدیه ارزیابی نویز سری‌‌‌‌های زمانی شبکه ایستگاه‌‌‌‌های دائمی ‌‌‌‌‌GPS ایران به روش برآورد کمترین مربعات مولفه‌‌‌‌های وریانس کارشناسی ارشد
فرزانه سعید مدلسازی مکانی-زمانی تغییرات محلی یونسفر
فرزانه سعید تشخیص اتوماتیک ستاره در یک سیستم نجومی بینایی-مبنا کارشناسی ارشد
معصومی سلیم بررسی تغییرات لایه یونسفر در منطقه ایران با استفاده از مشاهدات ماهواره¬های ارتفاع پایین کارشناسی ارشد
علی پور سمیرا استفاده از روش تداخل سنجی راداری برای مطالعه فرونشست کارشناسی ارشد
ابراهیم زاده سمیه بررسی تغییرات سطحی در مناطق مستعد فرسایش با استفاده از داده های رادار کارشناسی ارشد
پرنگ سوران کاربرد روش دکانولوشن اویلر برای تعیین عمق موهو با استفاده از مدل های ژئوپتانسیل کارشناسی ارشد
جزائری شهرام روش های سریع حل ابهام فاز در تعیین موقعیت آنی با استفاده از مشاهدات GPS
راموز صباح مدل سازی میدان ثقل زمین با ترکیب داده های جهانی و محلی بروش کالوکیشن کمترین مربعات کارشناسی ارشد
زمین پرداز صفورا آنالیز طیفی چند متغیره سری های زمانی مشاهدات جزر و مدی و پیش بینی جزر و مد با استفاده از فرکانس های استخراج شده کارشناسی ارشد
زارعی صمد مقایسه روش های تخمین توپوگرافی بستر با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ای کارشناسی ارشد
محمد پناه عثمان استفاده از تداخل سنجی راداری برای بررسی جابجایی روانه های نمکی گرمسار-ایوانکی کارشناسی ارشد
مقتدر عطیه پهنه بندی خطر زمین لغزش استان لرستان با استفاده از منطق فازی کارشناسی ارشد
سام خانیانی علی تعیین پروفیل های تروپوسفری با استفاده از داده های ماهواره های ارتفاع پایین کارشناسی ارشد
سلیمانی علی ارائه یک روش مبتنی بر داده کاوی مکانی به منظور تحلیل خطرپذیری خشکسالی کارشناسی ارشد
ثبوتی علیرضا حل مسئله معکوس گرانی‌سنجی با استفاده از مدل شبکه بندی شده به روش پایدارسازی مجموع تغییرات کارشناسی ارشد
مفتاح هلقی علیرضا آنالیز مکانی-زمانی تغییرات سطح آب دریای خزر با استفاده از توابع متعامد تجربی و آنالیز طیفی کمترین مربعات کارشناسی ارشد
خانیانی علی سام بررسی اثر داده گواری مشاهدات سیستم تعیین موقعیت جهانی روی پیش‌بینی های کوتاه مدت وضع هوا در ایران دکتری
محتشمی علیه بررسی میدان فرونشست به کمک آنالیز تصاویر SAR، منطقه ی مورد مطالعه: دشت مرودشت، تخت جمشید کارشناسی ارشد
قلعه نویی عماد استخراج جریانات سطح آب دریای خزر با استفاده از نقشه های حرارتی و داده های ارتفاع سنجی ماهواره ای کارشناسی ارشد
محمدی منش فریبا تشخیص مناطق زمین‌لغزش با استفاده از تصاویرSAR کارشناسی ارشد
سبزه ای فریده مدلسازی تغییرات محلی چگالی الکترون در یونسفر با استفاده از داده‌های ماهواره‌های GPSو DEMETERو پارامترهای ژئومغناطیسی کارشناسی ارشد
نوبخت ارسی فریدون ارزیابی روش های مختلف آنالیز سری زمانی موقعیت ایستگاه های شبکه دائمی GPS مطالعه موردی: ایستگاه¬های شبکه دائمیGPS کالیفرنیای جنوبی کارشناسی ارشد
نیلی محمود آبادی فرناز بررسی کیفیت داده های حاصل از اکوساندرمالتیبیم کارشناسی ارشد
حسینی فرنوش پایش ساختاری پل دریاچه ارومیه با استفاده از روش تلفیق داده های StripMap و SpotLight سنجنده TerraSAR-X کارشناسی ارشد
محمدزاده شادمهری میترا حل مسئله معکوس آنومالی ثقل با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کولونی مورچه ها کارشناسی ارشد
رفیعی میثم جابجایی سنجی خودکار به روش تصویربرداری فتوگرامتری برد کوتاه کارشناسی ارشد
ماهوتی میثم تعیین مدار دینامیکی ماهواره های ارتفاع پایین کارشناسی ارشد
محمدزمانی مجتبی بررسی مدل‌های تصادفی منفرد و بدوضع در روش برآورد کمترین مربعات مولفه های واریانس کارشناسی ارشد
عباس زاده مجید تعیین ضخامت لایه الاستیک لیتوسفر با استفاده از داده های ثقل سنجی و توپوگرافی منطقه مورد مطالعه: کشور ایران کارشناسی ارشد
کیاورز مقدم مجید ارائه یک روش اکتشاف منابع زمین گرمایی بر مبنای داده های سنجش از دور و ادغام آن با داده های علوم زمین دکتری
ملک پور گلسفیدی مجید ارائه روش مسیریابی زمانمند جهت ناوبری دریایی ایمن و بهینه از نظر زمانی با استفاده از داده‌های محیطی کارشناسی ارشد
شهریسوند محسن بررسی تغییرات میدان ثقل مرتبط با وقوع زلزله های بزرگ با استفاده از داده های ماهواره ای کارشناسی ارشد
میرزا علی مازندرانی محمد بررسی امکان تعیین مدار ماهواره‌های ارتفاع پایین با استفاده از مشاهدات میدان مغناطیسی زمین کارشناسی ارشد
نوبخت محمد جریان سنجی جریانهای یخی با استفاده از تکنیک تداخل سنجی داده های SAR و اپتیک کارشناسی ارشد
رضائی محمود تعیین مدار دینامیکی ماهواره های LEO به روش سری مگنوس کارشناسی ارشد
صنعتگر قوچانی مسعود مدل‌سازی میدان ثقل زمین با استفاده از توابع موضعی‌شده‌ی طیفی‌مکانی کارشناسی ارشد
عباس هادی مسعود تعیین مدار به روش کینماتیک بر اساس مشاهدات کد و فاز موج حامل GPS کارشناسی ارشد
مهدیان پری مسعود تقطیع داده‌های پلاریمتری با کمک مدل‌های آماری کارشناسی ارشد
زهری معین بررسی امکان استفاده از تصاویر ماهواره ای برای تعیین مناطق زمین گرمایی کارشناسی ارشد
خاکی مهدی بازسازی مدل موج داده های ماهواره های ارتفاع سنجی در دریای خزر کارشناسی ارشد
اکبری مهر مهرداد تلفیق مشاهدات GPS و تداخل سنجی تصاویر ماهواره ای به منظور مطالعه میدان جابجایی زمین لغزش کارشناسی ارشد
عبدالملکی نسترن کاربرد InSAR در بررسی جابجایی های گنبد نمکی کارشناسی ارشد
خوانین زاده نغمه استفاده از روش تداخل سنجی راداری برای مطالعه زمین لغزش کارشناسی ارشد
پسیان نگار Analysis of InSAR for mapping of water level changes in wetlands کارشناسی ارشد
محبوب وحید Variance Component Estimation in errors-in-variables model کارشناسی ارشد

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه