نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

معرفی آزمایشگاه
آزمایشگاه فتوگرامتری برد کوتاه در سال 1385 به همت آقای دکتر محمد سعادت سرشت که هم اکنون نیز مدیریت آزمایشگاه را
به عهده دارند با هدف انجام و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی تخصصی در زمینه فتوگرامتری برد کوتاه تاسیس شد. در طول یک
دهه گذ شته، آزمای شگاه علاوه بر تو سعه سامانه های مختلف در فتوگرامتری برد کوتاه به تجهیزات متنوعی تجهیز شده ا ست. هم
اکنون آزمای شگاه در ف ضایی عمومی به و سعت 20 متر مربع و یک اتاق کالیبرا سیون و کارگاهی به و سعت 20 متر مربع در طبقه
منفی دو ساختمان دانشکده قرار دارد و برنامه توسعه آن در دست اقدام است.
در شاخه فتوگرامتری بردکوتاه از گرایش فتوگرامتری در مهندسی نقشهبرداری، که امروزه ارتباط تنگاتنگی با شاخه کامپیوتر ویژن
پیدا نموده ا ست با هدف باز سازی هند سی سه بعدی و دقیق شئ، معمولا در فا صله کمتر از 300 متر از درون یا بیرون آن قرار
گرفته و اقدام به تصویربرداری یا اسکن از سطح شئ مطابق طرای شبکه مشخص مینمایند.
از جمله زمینه های تحقیقاتی و عملیاتی این آزمایشگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 توسعه سیستم های موبایل مپینگ
 نور ساختار یافته
 بازسازی سه بعدی نیمرخ
 فتومتریک استریو
 فتوگرامتری صنعتی
 نگاشت الگوهای اتفاقی
 فتوگرامتری پزشکی
 فتوگرامتری معماری
 لیزر اسکنر زمینی
 ویدئوگرامتری
در آزمای شگاه فتوگرامتری برد کوتاه، تو سعه و بکارگیری فناوریهای مختلفی مورد توجه قرار گرفته ا ست که عبارتند از: ا سکنرهای
نوری سه بعدی مبتنی بر نور ساختاریافته، بازسازی نیمرخ، فتومتریک استریو، میدان نور و الگوهای اتفاقی، کاربردهای فتوگرامتری
بردکوتاه شییامل صیینعتی، معماری و پزشییکی، فتوگرامتری پانورامیک، موبایل مپینگ زمینی، ویدنوگرامتری، لیزر اسییکنر زمینی،
طراحی شبکه و فتوگرامتری نورومورفیک.