اعضای هیات علمی بازنشسته

Dr.Aziziعلی عزیزی
دانشیار
فتوگرامتری
شماره تماس : ۶۱۱۱۴۲۵۳

پست الکترونیکی: