نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتفا، رتبه علمی دکتر محمد سعادت سرشت

ارتفا، رتبه علمی دکتر محمد سعادت سرشت


با توجه به فعالیت های پژوهشی و شایستگی علمی دکتر محمد سعادت سرشت، ایشان از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند. دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی ضمن تبریک، برای این استاد گرامی موفقیت و سربلندی در تمامی شئون زندگی را آرزومند است  .