نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتفا، رتبه علمی دکتر محمد سعادت سرشت

ارتفا، رتبه علمی دکتر محمد سعادت سرشت


با توجه به فعالیت های پژوهشی و شایستگی علمی دکتر محمد سعادت سرشت، ایشان از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند. دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی ضمن تبریک، برای این استاد گرامی موفقیت و سربلندی در تمامی شئون زندگی را آرزومند است  .