نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارزشیابی اساتید

ارزشیابی اساتید


قابل توجه کلیه دانشجویان، زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی در نیمسال دوم تحصیلی 95-94 از روز شنبه مورخ 95/02/18لغایت روز چهارشنبه مورخ 95/02/22می باشد . لازم به ذکر است در صورت عدم انجام ارزشیابی ، امکان انتخاب واحد و همچنین رویت نمرات به هیچوجه برای دانشجویان وجود نخواهد داشت .