نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه فتوگرامتری

آزمایشگاه فتوگرامتری


 

شماره

عنوان فارسی

توضیحات

 1 

کارگاه فتوگرامتری آنالوگ، تحلیلی و رقومی

این کارگاه در برگیرنده تمامی تجهیزات فتوگرامتری بردکوتاه، رقومی، تحلیلی، آنالوگ و پردازش تصاویر می‌باشد.

 2 

کارگاه فتوگرامتری بردکوتاه

در این کارگاه تجهیزات فتوگرامتری بردکوتاه شامل دوربین‌های متریک و تجهیزات کالیبراسیون و نرم‌افزارهای مرتبط با فتوگرامتری برد کوتاه قرار دارد.

 3 

آزمایشگاه سکوها و سنجنده‌ها

این کارگاه به بررسی انواع سنجنده‌ها شامل دوربین‌های متریک و غیرمتریک هوایی، صنعتی، فضایی، رقومی و نیز انواع سکوهای آن شامل هوایی، زمینی،‌ ماهوارهای و بدون سرنشین می‌پردازد.

 4 

کارگاه فتوگرامتری رقومی

این کارگاه با بگارگیری تجهیزات جدید فتوگرامتری رقومی و با استفاده از نرم‌افزارهای تبدیل فتوگرامتری رویه کلی برداشت اطلاعات را آموزش می‌دهد

 5 

کارگاه پردازش تصاویر رقومی

این کارگاه با بهره‌گیری از تجهیزات نوین فتوگرامتری و همچنین نرم‌افزارها و الگوریتم‌ها به پردازش تصاویر پرداخته و عوارض سطح را استخراج می‌نمایند.

 6 

کارگاه فتوگرامتری آنالوگ و تحلیلی

این کارگاه با بگارگیری تجهیزات کلاسیک فتوگرامتری بر اصول فتوگرامتری تاکید نموده و رویه کلی برداشت اطلاعات توسط تجهیزات آنالوگ و تحلیلی را آموزش می‌دهد.

 7 

 سایت کامپیوتری دانشجویان فتوگرامتری

این سایت مرتبط با دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش فتوگرامتری بوده، دانشجویان امکان دسترسی به کامپیوتر و اینترنت را دراین سایت دارند.