آرشیو اطلاعیه‌های تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه آزمون جامع دکتری در نیمسال اول ۱۴۰2-۱۴۰1

شناسه : 131821166

اطلاعیه آزمون جامع دکتری در نیمسال اول ۱۴۰2-۱۴۰1


پیرو صورتجلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکدگان فنی مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲، مصوب شده است، آزمون جامع دکتری در نیمسال اول ۱۴۰2-۱۴۰1 در آذر ماه برگزار شودو تا پایان ماه مذکور نتایج به معاونت آموزشی  منعکس شود.

هم چنین اخذ مجوز برگزاری آزمون جامع از ستاد آموزش دانشکدگان فنی به دلایل بررسی نمره زبان، تکمیل واحدهای دوره آموزشی و حداقل میانگین کل الزامی است و می‌بایست قبل از برگزاری آزمون جامع، استعلام صورت پذیرد.

 

آدرس کوتاه :