اطلاعیه‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه بارگذاری برگه های تمدید سنوات

اطلاعیه بارگذاری برگه های تمدید سنوات


 

از دانشجویان گرامی که برگه های تمدید سنوات خودرا به تحصیلات تکمیلی دانشکده نقشه برداری واطلاعات مکانی تحویل داده اندخواهشمند است جهت دریافت درخواست خود به مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده جناب آقای بیداقی مراجعه ونسبت به بارگذاری در سیتم جامع آموزش بخش پیشخوان وتایید وارسال آن حد اکثر تاتاریخ 31/06/1399اقدام نمایند.

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی نقشه برداری واطلاعات مکانی

 

آدرس کوتاه :